Strefa klienta

Formularze i wnioski do pobrania

Zawarcie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Wniosek o włączenie do sieci wodociągowej

Przyłączenie do sieci wod.-kan.

Wniosek o włączenie do sieci kanalizacyjnej

Protokół zdawczo - odbiorczy

Dokumenty niezbędne do podpisania umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków i rozpoczęcie świadczenia usług przez MPWiK Sp. z o. o we Włocławku

Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków

Załącznik nr 1 do Wniosku o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków

Pełnomocnictwo do zawarcia umowy

Wytyczne do projektowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przyłączy oraz urządzeń technicznych na terenie miasta Włocławka

Wniosek o wydanie informacji technicznej - warunków technicznych doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonanie sieci lub przyłącza wod.-kan.

Wniosek o uzgodnienie projektu technicznego oraz wydanie zgody na podłączenie wod.-kan

Wniosek o dokonanie odbioru sieci / przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego

Inne

Wniosek o wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego

Wniosek o udostępnienie poboru wody z hydrantu

Oświadczenie odbiorcy o akceptacji stosowania faktur elektronicznych - e Faktur

Rezygnacja z e Faktury

Wniosek o zwrot nadpłaty - wzór