Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-05. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-04-26.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-04-05.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacjo Sp. z o.o. we Włocławku mieści się przy ul Toruńskiej 146. Obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku, który nie posiada barier architektonicznych. Przy głównym wejściu znajduje się dzwonek, umozliwiający wezwanie pomocy pracowników Punktu Kancelaryjno-Informacyjnego.

Miejsca parkingowe

Przy budynku znajdują się dwa wyznaczone miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Na parterze znajduje się, również dostosowana toaleta. Między parkingiem a budynkiem nie ma barier architektonicznych.

Pies asystujący

Do siedziby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku można swobodnie wejść i poruszać się z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby. Osoba potrzebująca wsparcia tłumacza języka migowego proszona jest o wcześniejsze umówienie wizyty wysyłając wiadomość e-mail na adres: k.rudnicka@wodociagi.wloclawek.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Koordynatorem do spraw dostępności MPWiK Sp.z o.o we Włocławku, Kamilą Rudnicką, e-mail: k.rudnicka@wodociagi.wloclawek.pl. Kontaktować można się, także dzwoniąc na numer telefonu +48 54 23 01 717. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Raport o stanie zapewnienia dostepnosci podmiotu publicznego

Instrukcja ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami