Oczyszczanie ścieków

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Zmodernizowana w 2007 roku przez „Hydrobudowę Włocławek” Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) we Włocławku zaprojektowana została na przepustowość 48 tys. m^3 ścieków na dobę, co zabezpiecza możliwość odbioru wszystkich ścieków zarówno z lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej części miasta.

GOŚ pracuje w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym z symultanicznym strącaniem fosforu. W skład części mechanicznej wchodzą: dwie kraty gęste, piaskownik trójkomorowy wraz z separatorem piasku oraz dwa prostokątne osadniki wstępne.

Część biologiczną stanowią: dwie komory predenitryfikacji wyposażone w mieszadła wolnoobrotowe, dwie komory defosfatacji wyposażone w mieszadła średnioobrotowe, trzy reaktory biologiczne wyposażone w ruszty napowietrzające i mieszadła oraz sześć osadników wtórnych wraz ze zgarniaczami. Usuwanie fosforu jest wspomagane chemicznie poprzez strącanie fosforu za pomocą koagulantu PIX-113 podawanego do reaktorów biologicznych.

Część biologiczna oczyszczalni pracuje w technologii zmodyfikowanego układu BARDENPHO przy niskoobciążonym osadzie czynnym, co pozwala na skuteczne usuwanie ze ścieków substancji biogennych (azotu oraz fosforu) i spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W procesie oczyszczania ścieków dziennie na oczyszczalni powstaje ok. 160 m^3 osadu wstępnego i ok. 700 m^3 osadu nadmiernego. Osady po wstępnym zagęszczaniu grawitacyjnym (osad wstępny) i mechanicznym (osad nadmierny) poddawane są procesowi fermentacji w dwóch zamkniętych komorach fermentacyjnych o pojemności 3200 m^3 każda. W komorach prowadzony jest proces fermentacji mezofilowej w temperaturze ok. 36 stopni C. Przefermentowane osady są odwadniane na prasach komorowych, a następnie suszone gorącym powietrzem o temperaturze ok. 150 stopni C w suszarce taśmowej. Osad wysuszony przekazywany jest specjalistycznej firmie przetwarzającej go na paliwo alternatywne.

W przypadku braku możliwości suszenia (awarie, przerwy konserwacyjne) osady zagospodarowywane są przyrodniczo na cele nierolne (rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych). Produktem ubocznym procesu fermentacji jest biogaz produkowany w ilości ok. 2400 m3/d, zawiera on ok. 63-65% metanu. Powstający gaz fermentacyjny stanowi źródło energii odnawialnej wykorzystywanej w procesie suszenia lub alternatywnie na cele grzewcze budynków. Proces prowadzony na oczyszczalni, jak i na instalacji obróbki osadu dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym jest stale monitorowany, a wyniki pomiarów przesyłane na centralną sterownię. Zainstalowane komputery przemysłowe pozwalają na znaczną automatyzację procesu oraz zdalne sterowanie zamontowanymi urządzeniami.

 

drukuj (Grupowa Oczyszczalnia Ścieków)

Parametry ścieków oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły przez Grupową Oczyszczalnię Ścieków

  • Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych do rzeki Wisły

BZT5

  • BZT5

ChZT

  • ChZT

Zawiesina ogólna

  • Zawiesina ogólna

Azot ogólny

  • Azot ogólny

Fosfor ogólny

  • Fosfor ogólny