SUW Zazamcze

SUW Zazamcze

Koncepcja budowy drugiego ujęcia komunalnego miasta Włocławka powstała w końcu lat sześćdziesiątych i związana była z brakiem możliwości dalszej rozbudowy ujęcia "Krzywe Błota" oraz stale rosnącym zapotrzebowaniem na wodę. Zlokalizowano je w lesie otaczającym dzielnicę "Zazamcze", około 2,5 do 3 km od centrum miasta.

Eksploatację ujęcia rozpoczęto w 1979 roku. Na ujęciu istnieją 4 studnie głębinowe o zatwierdzonych zasobach 455 m3/h. Sieć obserwacyjna ujęcia składa się z kikunastu piezometrów. W otworach tych prowadzone są systematyczne pomiary poziomu lustra wody, w oparciu o które sporządza się dokumentację, która jest podstawą do przedłużania decyzji zasobowej. 

W roku 2001 rozpoczęto zadanie inwestycyjne tj. modernizację SUW „Zazamcze”, które zakończono w grudniu roku 2003. W wyniku modernizacji nastąpiła między innymi wymiana wyeksploatowanych ciągów technologicznych filtrowni, pomp II° i rozdzielni elektrycznej NN. 

Zastosowana efektywna technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody, znacznie lepszych od obowiązujących norm zarówno polskich jak i Unii Europejskiej.

SUW „Zazamcze” w „nowym wydaniu” gwarantuje użytkownikom nieprzerwany strumień zdrowej, wysokiej jakości wody. Z uwagi na sąsiedztwo złóż borowin nie przewiduje się rozbudowy ujęcia i zwiększenia wydobycia wody.

SUW Zazamcze

  • fot.1.6
  • fot1.5
  • fot.1.8
  • fot1.7