Grupowa Oczyszczalnia Ścieków

Grupowa oczyszczalnia ścieków

Zmodernizowana w 2007 roku przez „Hydrobudowę Włocławek” Grupowa Oczyszczalnia Ścieków (GOŚ) we Włocławku zaprojektowana została na przepustowość 48 tys. m^3 ścieków na dobę, co zabezpiecza możliwość odbioru wszystkich ścieków zarówno z lewobrzeżnej jak i prawobrzeżnej części miasta.

GOŚ pracuje w układzie mechaniczno-biologiczno-chemicznym z symultanicznym strącaniem fosforu. W skład części mechanicznej wchodzą: 2 kraty gęste, piaskownik trójkomorowy wraz z separatorem piasku oraz 2 prostokątne osadniki wstępne.

Część biologiczną stanowią: 2 komory predenitryfikacji wyposażone w mieszadła wolnoobrotowe, 2 komory defosfatacji wyposażone w mieszadła średnioobrotowe, 3 reaktory biologiczne wyposażone w ruszty napowietrzające i mieszadła oraz 6 osadników wtórnych wraz ze zgarniaczami. Usuwanie fosforu jest wspomagane chemicznie poprzez strącanie fosforu za pomocą koagulantu PIX-113 podawanego do reaktorów biologicznych.

Część biologiczna oczyszczalni pracuje w technologii zmodyfikowanego układu BARDENPHO przy niskoobciążonym osadzie czynnym, co pozwala na skuteczne usuwanie ze ścieków substancji biogennych (azotu oraz fosforu) i spełnienie wymogów Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).

W procesie oczyszczania ścieków dziennie na oczyszczalni powstaje ok. 160 m^3 osadu wstępnego i ok. 700 m^3 osadu nadmiernego. Osady po wstępnym zagęszczaniu grawitacyjnym (osad wstępny) i mechanicznym (osad nadmierny) poddawane są procesowi fermentacji w dwóch zamkniętych komorach fermentacyjnych o pojemności 3200 m^3 każda. W komorach prowadzony jest proces fermentacji mezofilowej w temperaturze ok. 36 stopni C. Przefermentowane osady są odwadniane na prasach komorowych, a następnie suszone gorącym powietrzem o temperaturze ok. 150 stopni C w suszarce taśmowej po czym przekazywane specjalistycznej firmie przetwarzającej je na alternatywne paliwo między innymi dla cementowni.

W przypadku braku możliwości suszenia (awarie, przerwy konserwacyjne) osady zagospodarowywane są przyrodniczo (rekultywacja składowisk odpadów przemysłowych). Produktem ubocznym procesu fermentacji jest biogaz produkowany w ilości ok. 2400 m3/d, zawiera on ok. 63-65% metanu. Powstający gaz fermentacyjny stanowi źródło energii odnawialnej wykorzystywanej w procesie suszenia lub alternatywnie na cele grzewcze budynków. Proces prowadzony na oczyszczalni, jak i na instalacji obróbki osadu dzięki zainstalowanym urządzeniom pomiarowym jest stale monitorowany, a wyniki pomiarów przesyłane na centralną sterownię. Zainstalowane komputery przemysłowe pozwalają na znaczną automatyzację procesu oraz zdalne sterowanie zamontowanymi urządzeniami

GOŚ

  • 179
  • 182
  • 183
  • 185
  • 188
  • 196
  • 191
  • 203