MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Aktualno?ci
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

Oceń jakość wody:
oddane głosy: 1178
- Jesteś tutaj: Aktualności /

                                                                 Kto za co odpowiada?

 

Woda, którą uzdatniamy, jest codziennie badana przez akredytowane laboratorium i pozostaje pod stałą kontrolą Sanepidu. Jej parametry jakościowe są także monitorowane w sieci wodociągowej, którą płynie do Twojego domu. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami za stan instalacji wewnętrznej odpowiedzialny jest właściciel lub administrator budynku. Aby móc na co dzień korzystać ze smacznej i czystej wody w kranie, przypominamy, że wewnętrzna instalacja wodociągowa powinna być regularnie płukana i czyszczona, a w razie konieczności po prostu wymieniana.

 

Nie ma wody? Nie panikuj, sprawdź!

 

Oto kilka wskazówek na wypadek sytuacji, kiedy nie mamy zimnej wody
w kranach.

 

W pierwszej kolejności upewnij się, czy u Twojego sąsiada nie trwa akurat remont łazienki lub toalety – często wymiana elementów armatury łazienkowej wymaga odcięcia dopływu wody w całym pionie.

Jeżeli w całym budynku nie ma wody – skontaktuj się z administratorem lub zarządcą nieruchomości, który zgodnie z prawem odpowiada za sieć wewnętrzną.

Sprawdź, czy w rejonie Twojej ulicy nie doszło do awarii wodociągowej.

Bieżące informacje o awaryjnych wyłączeniach wody można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.mpwik.wloclawek.pl

O planowanych wyłączeniach wody związanych z remontami i płukaniem sieci informujemy poprzez umieszczanie ogłoszeń na drzwiach wejściowych do budynku, a także na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz zgłosić awarię naszemu Pogotowiu Wod- Kan, możesz to zrobić przez całą dobę za pomocą: formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej w zakładce zgłoś awarie lub numeru alarmowego 994.

 

 

Zabezpiecz swoją instalację przed zimą

 

Zbliża się okres jesienno-zimowy, warto więc zadbać o stan instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Oto kilka wskazówek:

    

Przed nastaniem mrozów należy:

 

 1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed działaniem mrozu.
 2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia.
 3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy.
 4. Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć dla odczytania jego stanu.

 

         W czasie zimy należy:

 

 1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją.
 2. Nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia.
 3. Nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów innych niż gaszenie pożaru.
 4. Regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych i topniejącego śniegu.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad narazić może właściciela posesji lub osoby działające w jego imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody. Osobom winnym zaniedbań mogą grozić sankcje karne.

 

 

Umowa podpisana

 

W dniu 28.09.2017 r. Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. we Włocławku, podpisał umowę z firmą Husar Budownictwo Inżynieryjne S.A na realizację zadania pn.„Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, które realizowane będzie w  ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wartość zadania wynosi około 4,2 mln zł netto. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w terminie do 16 miesięcy od daty zawarcia umowy, który upłynie w styczniu 2019 r.

Przedmiotem zawartej umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących wymianę i przebudowę istniejącej magistrali wodociągowej pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza (na odcinku od komory przed ul. Cysterską od strony Zawiśla do Pl. Kopernika) w zakresie:

 • odcinek rurociągu podwieszony pod mostem,
 • odcinek rurociągu w obrębie wiaduktów,
 • odcinek rurociągu w przyczółkach mostu,

wraz z przebudową komór z wyposażeniem i węzłów wodociągowych         oraz odbudową nawierzchni po wykonanych robotach i wszelkimi robotami towarzyszącymi przebudowie i wymianie przedmiotowej infrastruktury.

Nowy rurociąg ze stali nierdzewnej o średnicy 406 mm zostanie poprowadzony po trasie istniejącego przewodu po uprzednim jego zdemontowaniu na odcinku podwieszonym. Rura stalowa zostanie podwieszona w izolacji, co zabezpieczy rurociąg przed dostępem szkodliwych warunków atmosferycznych i ewentualną korozją. Ponadto zostanie wykonana wymiana istniejącego rurociągu w przyczółkach mostu. Prace będą wykonywane przy pomocy dźwigów znajdujących się na ziemi lub  na barkach rzecznych. Na wybranych odcinkach przewody będą podlegały wymianie metodą bezwykopową tzw. slipliningu  z zastosowaniem nowej rury tworzywowej z polietylenu, która zostanie wprowadzona do istniejącego rurociągu.

Zakres robót obejmuje w szczególności demontaż istniejącego rurociągu, montaż nowego rurociągu stalowego, spawanie rurociągu, izolację termiczną przewodu, montaż kompensatorów mieszkowych oraz wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie i dezynfekcję rurociągu a także badanie jakości wody. Łączna długość magistrali wodociągowej przeznaczonej do wymiany wynosi ok. 0,9 km.

Przedmiotowa modernizacja jest uzasadniona ze względu przede wszystkim na zły stan techniczny magistrali, która jest obecnie wyłączona z eksploatacji. Istniejący rurociąg stalowy uległ korozji praktycznie na całej długości. Zły stan techniczny przewodu powodował liczne i trudne do usunięcia awarie. Wykonana ekspertyza techniczna jednoznacznie wskazuje na konieczność wymiany rurociągu. W związku z tym wymiana przewodu przesyłowego na nowy zapewni przywrócenie połączenia sieci wodociągowej na obu brzegach rzeki Wisły oraz wznowienie współpracy ujęcia wody "Zawiśle" z ujęciami lewobrzeżnego Włocławka.     

 

 

Modernizujemy przepompownie

 „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji Włocławek, w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa i Bluszczowa”, realizowana jest w ramach projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Markopol” Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku.

         Przedmiotem zadania jest wykonanie robót budowlano-montażowych obejmujących modernizację czterech przepompowni ścieków wraz z przebudową rurociągów tłocznych i grawitacyjnych o łącznej długości ok. 0,77 km oraz niezbędnej infrastruktury technicznej w ulicach:

- Łabędziej,

- Łosiej,

- Brzezinowej,

- Bluszczowej.

         Modernizacja polega na wymianie istniejących pompowni ścieków tzw. „mokrych” na tłocznie ścieków typu „suchego” i przebudowie rurociągów metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności w technologii "crackingu", a także częściowo metodami wykopowymi. Metoda "crackingu" jest stosowana przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy - stary rurociąg jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu.

         Celem inwestycji jest poprawa stanu technicznego infrastruktury kanalizacyjnej, zmniejszenie awaryjności przepompowni, poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację zjawiska infiltracji (przenikania się) wód przypadkowych do sieci oraz znaczne ograniczenie ryzyka zanieczyszczenia środowiska.

         Wartość zadania wynosi około 1,1 mln zł netto, a zakończenie jego realizacji planowane jest na wrzesień 2018 r.

 

 

 

Kolejna inwestycja na finiszu

 

Dobiega końca inwestycja realizowana przez MPWiK Sp. z.o.o. we Włocławku pn. „Modernizacja magistrali wodociągowej z przyłączami w ul. Leśnej oraz wymiana i przebudowa sieci wodociągowych z przyłączami w ul. POW i Kościuszki w aglomeracji m. Włocławek – cz. 1”

Zakres prac obejmował zaprojektowanie i wykonanie modernizacji i przebudowy magistrali wodociągowej oraz wymianę sieci wodociągowych wraz z przyłączami i połączeniami, wymianą zasuw oraz innymi robotami towarzyszącymi w ulicach Leśnej, POW i Kościuszki.

Łączna długość zmodernizowanej magistrali wodociągowej z przyłączami  oraz sieci wodociągowych z przyłączami wynosi ok. 3,01 km. Zakres robót obejmował również wymianę przyłączy wodociągowych, zasuw, spustów i hydrantów.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „Pekum” Sp. z o.o. z Olsztyna.

Celem inwestycji była  poprawa stanu technicznego, zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej, zmniejszenie strat wody na sieci wodociągowej oraz poprawa warunków hydraulicznych rurociągów.

W ulicy Leśnej modernizacja magistrali wodociągowej przeprowadzana była przy zastosowaniu metody bezwykopowej - technologii ciasnego pasowania tzw. swageliningu, w której rura wciągana ściśle przylega do wewnętrznych ścianek poddawanego renowacji przewodu.

Natomiast w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej oraz ul. Kościuszki wymiana sieci wodociągowych przeprowadzana była innymi metodami bezwykopowej modernizacji przewodów, w szczególności metodą „crackingu”, stosowaną przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy. Stary rurociąg wówczas jest rozrywany i pozostawiany w gruncie lub jego popękane elementy usuwane są kawałek po kawałku poprzez wypchnięcie z tunelu.

Inwestycja realizowana była przy wsparciu środków unijnych z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Wartość zadania to ok.1,8 mln zł.

 

 

INFORMACJA

Dotyczy rozliczania podliczników ogrodowych

 

Szanowni Państwo,

 

Niniejszym informujemy, że Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w związku z licznymi postulatami oraz uzasadnionymi wnioskami naszych Odbiorców usług podjął decyzję o zniesieniu ograniczenia polegającego na wyłącznie okresowym rozliczaniu podliczników ogrodowych.

Obowiązujący dotychczas termin od 15 kwietnia do 15 września w trakcie, którego woda pobierana na cele utrzymania zieleni i ogródków przydomowych mierzona na podstawie wskazań wodomierzy podliczników rozliczana była bez opłat za odprowadzanie ścieków, zastąpiony zostaje możliwością całorocznego rozliczania na powyższych zasadach.

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany spotkają się z Państwa uznaniem oraz ułatwią korzystanie z naszych usług.

INFORMACJA DLA KLIENTÓW O SPOSOBIE POSTĘPOWANIA W CELU PRAWIDŁOWEGO UDOKUMENTOWANIA AWARII NA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ.

 

Informuje się naszych klientów, że wnioski o  korektę rachunku z tytułu wystąpienia awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej, wskutek której ścieki nie przedostawały się do miejskiej sieci kanalizacyjnej będą uwzględniane  jedynie po spełnieniu następujących warunków:

 

 1. Wnioskujący dokona wstępnego zgłoszenia na nr alarmowy 994 lub 54 236 39 54 w chwili zauważenia awarii, przed przystąpieniem do jej usuwania, podając jednocześnie aktualne wskazanie wodomierza. Dokonanie wstępnego zgłoszenia nie zwalnia z konieczności wystąpienia do MPWiK z pisemnym wnioskiem o korektę rachunku.
   
 2. Wnioskujący obligatoryjnie wykona dokumentację fotograficzną uszkodzonej instalacji przed jej naprawą, ze wskazaniem miejsca wypływu wody a także zdjęcie z prac naprawczych oraz zdjęcie miejsca, w które odpływała woda z awarii. Wykonaną dokumentację fotograficzną należy załączyć do wniosku, o którym mowa w pkt. 1.
   
 3. Wnioskujący wpuści pracowników MPWiK na teren posesji w trakcie trwania lub usuwania awarii lub po jej zakończeniu celu wykonania oględzin.

 

 

KOMUNIKAT

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

ogłasza taryfę

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Taryfa obowiązuje w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Taryfa 2017 (PDF)
(dodano: 2016-12-15 05:36)
Taryfa 2017 bez tła (PDF)
(dodano: 2017-02-07 10:10)
 

e-faktura

Szanowni Państwo, drodzy Klienci,

Zapraszamy Was do grona odbiorców naszych usług, którzy wspólnie z nami wspierają ochronę środowiska naturalnego a jednocześnie oszczędzają to, co równie ważne, czyli czas i pieniądze korzystając z e-faktury.

 

iBOK - Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy iBOK, czyli bezpłatną usługę internetową, dzięki której Klienci MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku po zalogowaniu, uzyskają dostęp do:

 

 

Komunikat dla właścicieli, administratorów nieruchomości,

przedsiębiorstw i instytucji na terenie Włocławka

 

          W związku ze zbliżającym się okresem zimowym przypomina się, że do obowiązków właścicieli nieruchomości lub osób działających w ich imieniu należy odpowiednie zabezpieczenie i utrzymanie
w należytym stanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

     Przed nastaniem mrozów należy:

 1. Zabezpieczyć pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia wodociągowe i wodomierze przed  działaniem mrozu;
 2. Zaizolować przewody wodociągowe i kanalizacyjne przechodzące przez nieocieplane pomieszczenia;
 3. Gruntownie oczyścić studzienki wodomierzowe, usunąć z nich wodę, wyremontować, w szczególności naprawić uszkodzone pokrywy;
 4. Zabezpieczyć sam wodomierz w taki sposób, aby izolację cieplną można było łatwo zdjąć
  dla odczytania jego stanu.

         W czasie zimy należy:

 1. Nie dopuścić do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów, studni rewizyjnych, publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., w tym również uzbrojenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, znajdującego się przed posesją;
 2. Nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia;
 3. Nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru;
 4. Regularnie oczyszczać rynsztoki w celu umożliwienia spływu do kanalizacji wód opadowych
  i topniejącego śniegu.

 

                   Nieprzestrzeganie powyższych  zasad narazić może właściciela posesji lub osoby działające
w ich imieniu na poważne straty materialne, a mieszkańców na brak dopływu wody.

Osoby winne zaniedbań mogą być pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

 

                                                                                                                Zarząd
                                                                                              Miejskiego Przedsiębiorstwa
                                                                                       Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
                                                                                                        we Włocławku
                  

 

PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI - NIE ZWLEKAJ!

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku dla mieszkańców Włocławka realizuje Projekt „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje między innymi trzy zadania inwestycyjne związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicach mieszkaniowych miasta Włocławek: Południe, Michelin, Zawiśle oraz Zazamcze.

W roku 2011 zakończyła się realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami – Etap I”, w wyniku którego wybudowano nową sieć kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Południe oraz dzielnicy Michelin, o łącznej długości ok. 6,3 km  wraz z tłoczniami ścieków.

 

Znaleziono w butelce ...

Dokument w momencie znalezienia znajdował się w szklanej butelce.
Znaleziono go w ciągu ulicy Tumskiej pomiędzy ulicami Maślaną a Wiślaną
w dniu 26 kwietnia 2012 roku

 • data: 2012.06.20
 

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 265843