Usługi i cennik

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Organ Regulacyjny zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek. Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 1 czerwca 2024 roku.

Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę:

  • 1

Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

  • 2

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.  

* w rozliczeniach z podmiotami odprowadzającymi ścieki przemysłowe (Grupa 3 i Grupa 6), w przypadku przekroczenia warunków  wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych   

Taryfowe grupy odbiorców usług - określenie grupy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

  • 3

Taryfowe grupy odbiorców usług – określenie grupy w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

  • 4

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat

  • 5

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe opłaty wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono na podstawie dopuszczalnego obciążenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń. Dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń wynoszą: ChZT 1000 mg/l O2,, BZT5 700 mg/ l O2, zawiesiny ogólne 500 mg/l, azot amonowy 100 mg/l, fosfor ogólny 10 mg/l, chlorki 1000 mg/l, siarczany 500 mg/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l, chrom ogólny 1 mg Cr/l.

3. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

4. Opłaty za przekroczenie stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń oraz opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości ph sumują się. są naliczane dodatkowo i stanowią odrębną pozycję na rachunku

Usługi MPWiK Sp. z o.o.

Zakładowy cennik usług obowiązuje od dnia 17.04.2024 roku.

 Załącznik do zarządzenia wewnętrznego  Nr 3/2024  z dnia 17.04.2024 r. Zarządu MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku.

 

N a z w a    u s ł u g i

j.m.

cena netto 2024*

Opłaty związane z działaniami Klienta niezgodnymi z postanowieniami umowy

Opłaty związane z zaleganiem w zapłacie

Sporządzenie i wysłanie upomnienia KS

17,80

Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu  Klientowi po uregulowaniu należności

usługa

391,30

Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza, wydanie zaleceń

usługa

274,70

Wymiana wodomierza  uszkodzonego z winy Klienta (bez kosztu zakupu wodomierza)

Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu

wodomierz  Ø15 – Ø40 mm

usługa

365,90

wodomierz  Ø50 – Ø150 mm

usługa

518,80

Wymiana/montaż  nakładki radiowej na wodomierz  uszkodzonej/zagubionej z winy Klienta

Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu nakładki radiowej na wodomierz

usługa

93,40

Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata) – zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu

usługa

391,30

Usługi związane z przyłączaniem do sieci

Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej

Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, zasypanie wykopu
po zakończonym odbiorze przyłącza

wg kalkulacji indywidualnej

Techniczne przyłączenie do sieci kanalizacyjnej

Wykonanie wykopu w gruncie do kat. III, ułożenie przyłącza, połączenie z trójnikiem lub wpięcie do studzienki rewizyjnej, zasypanie wykopu  po zakończonym odbiorze przyłącza

wg kalkulacji indywidualnej

Usługi dodatkowe związane z przyłączaniem do sieci

Wykonanie przecisku pod przyłącze wodne o długości do 8 m

przy założeniu wykonania przez inwestora wykopu

usługa

1 276,80

za każdy następny metr

mb

154,70

Likwidacja przyłącza wodociągowego, w tym zamknięcie wody, odcięcie przyłącza od sieci, demontaż zasuwy, przedłużki do zasuwy  i wodomierza

wg kalkulacji indywidualnej

Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zamknięcie lub  otwarcie przepływu wody na sieci wodociągowej  (maksymalnie dwie zasuwy)

usługa

340,70

Czyszczenie i udrożnienie urządzeń kanalizacyjnych  (komór, studni kanalizacyjnych, zbiorników bezodpływowych)  z  zanieczyszczeń   za każdą rozpoczętą godzinę

godz.

796,00

Czyszczenie i udrożnienie urządzeń kanalizacyjnych  metodą hydrodynamiczną  z odsysaniem zanieczyszczeń   za każdą rozpoczętą godzinę

godz.

653,40

Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego  

usługa

348,00

Usunięcie awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej

wg kalkulacji indywidualnej

Badanie wydajności hydrantu  ppoż.(przepływ, ciśnienie statyczne i dynamiczne) łącznie z raportem z przeprowadzonego badania

usługa

195,50

Usługi związane z obsługą infrastruktury

Wydanie warunków technicznych montażu wodomierza odliczającego (lokalowego, ogrodowego, innego), oplombowanie wodomierza

Zakup i montaż wodomierza w gestii Klienta, zakup i montaż modułu radiowego w gestii MPWiK, montaż modułu radiowego następuje w siedzibie przedsiębiorstwa

usługa

204,30

Oplombowanie wodomierza odliczającego (lokalowego, ogrodowego, innego) wymienianego przez właściciela posesji

Zakup wodomierza i wymiana w gestii Klienta,  bezpłatne przezbrojenie modułu radiowego
w siedzibie przedsiębiorstwa

usługa

107,10

Wymiana legalizacyjna wodomierza odliczającego dn 15 (lokalowego, ogrodowego, innego)  (dodatkowo do ceny należy doliczyć koszt zakupu wodomierza)

usługa

166,30

Wymiana legalizacyjna wodomierza odliczającego dn 20 (lokalowego, ogrodowego, innego) (dodatkowo do ceny należy doliczyć koszt zakupu wodomierza)

usługa

166,30

Kontrola instalacji wodociągowej związana z przeniesieniem wodomierza głównego
na życzenie Klienta wraz z wydaniem opinii

usługa

325,90

Dokonanie odczytu kontrolnego wodomierza na żądanie Klienta 

usługa

72,40

Ekspertyza wodomierza Ø15 – Ø40  mm w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza głównego (opłatę pobiera się w przypadku, gdy ekspertyza potwierdziła  prawidłowość  wskazań wodomierza)

Opłata obejmuje demontaż i montaż nowego wodomierza. Dodatkowo  należy doliczyć koszt ekspertyzy zleconej przez MPWiK uprawnionemu podmiotowi.

usługa

376,70

Ekspertyza wodomierza Ø50 – Ø150  mm w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza  głównego  (opłatę pobiera się w przypadku, gdy ekspertyza potwierdziła  prawidłowość  wskazań wodomierza)

Opłata obejmuje demontaż i montaż nowego wodomierza. Dodatkowo  należy doliczyć koszt ekspertyzy zleconej przez MPWiK uprawnionemu podmiotowi.

usługa

518,80

Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta:

Dodatkowo należy doliczyć koszt zakupu wodomierza

wodomierz Ø15 – Ø40 mm  

usługa

376,70

wodomierz Ø50 – Ø150 mm

usługa

518,80

Wymiana zaworów przy wodomierzu

Dodatkowo należy doliczyć koszt zaworów wg faktycznego kosztu  zakupu

usługa

372,60

Wymiana zestawu wodomierzowego

Dodatkowo należy doliczyć koszty zestawu (wodomierza, dwóch zaworów)

wg faktycznego kosztu zakupu

usługa

648,60

Przezbrojenie modułu radiowego na wodomierzu odliczającym (lokalowym, ogrodowym, innym) w związku z działaniami Klienta

Usługa wykonywana u Klienta. Za przezbrojenie w siedzibie przedsiębiorstwa oplata nie jest pobierana.

93,40

Uwaga dotycząca w/w usług  (pozycje o kodzie od 01-xx-xx  do 05-xx-xx) :

W podane ceny wliczony jest transport i praca sprzętu z wyłączeniem usług realizowanych poza terenem Miasta Włocławek,  które to usługi wymagają odrębnej kalkulacji.

W przypadku usług rozliczanych godzinowo, opłata będzie naliczana wg klucza  - każdy upływ czasu następnej godziny  traktowany jest jak pełna godzina.

Koszty materiałowe, w tym wodomierze, należy wyceniać wg faktycznej ceny zakupu, powiększonej o koszty zakupu w wys. 15%.

Odstąpienie zleceniodawcy usługi od jej realizacji uprawnia MPWiK Sp. z o.o. do obciążenia zleceniodawcy poniesionymi  kosztami.

W przypadku usług nie objętych cennikiem stosuje się kalkulację indywidualną.

W przypadku stałej umowy istnieje możliwość negocjowania cen.

 

 

Badania laboratoryjne wody w zakresie fizyko-chemii

Azotany

badanie

40,00

Azotyny

badanie

40,00

Jon amonowy

badanie

50,00

Barwa

badanie

25,00

Chlor wolny

badanie

30,00

Chlorki

badanie

28,00

Fosfor ogólny

badanie

35,00

Indeks nadmanganianowy

badanie

45,00

Mangan

badanie

50,00

Magnez

badanie

23,00

Mętność

badanie

28,00

pH

badanie

28,00

Przewodność elektryczna właściwa w 250C

badanie

28,00

Siarczany

badanie

95,00

Substancje rozpuszczone

badanie

72,00

Temperatura

badanie

17,00

Twardość ogólna

badanie

38,00

Tlen rozpuszczony

badanie

20,00

Wapń

badanie

41,00

Zapach

badanie

15,00

Zasadowość

badanie

28,00

Zawiesiny ogólne

badanie

72,00

Żelazo ogólne

badanie

50,00

Potas

badanie

55,00

Sód

badanie

55,00

Pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych

badanie

**

Smak

badanie

15,00

Kadm

badanie

55,00

Ołów

badanie

55,00

Miedź (metoda AAS – kuweta grafitowa)

badanie

55,00

Miedź (metoda AAS - metoda płomieniowa)

badanie

45,00

Nikiel

badanie

55,00

Cynk

badanie

45,00

Chrom

badanie

55,00

Badania laboratoryjne wody w zakresie mikrobiologii

badanie

 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 220C

badanie

40,00

Ogólna liczba mikroorganizmów w 360C

badanie

40,00

Liczba bakterii grupy coli

badanie

72,00

Liczba Escherichia coli

badanie

72,00

Liczba enterokoków

badanie

68,00

Pseudomonas aeruginosa

badanie

67,00

Pseudomonas aeruginosa (badania potwierdzające)

badanie

95,00

Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych

badanie

**

Liczba bakterii grupy coli (badania potwierdzające)

badanie

95,00

Liczba enterokoków (badania potwierdzające)

badanie

75,00

Badania laboratoryjne ścieków

 

 

Temperatura

badanie

17,00

pH

badanie

25,00

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu  BZT5

badanie

100,00

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu ChZT

badanie

110,00

Zawiesiny ogólne

badanie

60,00

Azot amonowy (metoda spektrofotometryczna)

badanie

50,00

Azot amonowy (metoda miareczkowa)

badanie

50,00

Azot azotanowy

badanie

50,00

Azot azotynowy

badanie

50,00

Azot  Kjeldahla

badanie

100,00

Azot ogólny (z obliczeń)

badanie

200,00

Fosfor ogólny

badanie

100,00

Chlorki

badanie

33,00

Siarczany

badanie

100,00

Indeks fenolowy

badanie

100,00

Substancje ekstrahujące eterem naftowym

badanie

100,00

Chrom

badanie

85,00

Cynk

badanie

55,00

Miedź

badanie

55,00

Ołów

badanie

55,00

Kadm

badanie

55,00

Nikiel

badanie

55,00

Ogólny  węgiel  organiczny

badanie

55,00

Tlen rozpuszczony

badanie

20,00

Pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych

badanie

**

Pobieranie próbek  średniodobowych

badanie

**

Badania laboratoryjne osadów

badanie

 

pH-w H2O

badanie

25

Chrom

badanie

90,00

Cynk

badanie

65,00

Miedź

badanie

65,00

Ołów

badanie

65,00

Kadm

badanie

65,00

Nikiel

badanie

65,00

Wapń, magnez

badanie

65,00

Sucha pozostałość i zawartość wody - sucha masa

badanie

80,00

Strata przy prażeniu suchej masy osadu – substancje organiczne

badanie

80,00

Kwasy lotne tłuszczowe

badanie

55,00

Zasadowość

badanie

45,00

Popiół

badanie

80,00

Czas ssania kapilarnego 

badanie

15,00

Gęstość nasypowa

badanie

40,00

Masa zawiesiny ogólnej

Opad w leju po 0,5 h

Indeks osadu czynnego

badanie

80,00

Biocenoza osadu czynnego

badanie

35,00

Pobieranie próbek osadów

badanie

**

** cena poboru próbki do badania laboratoryjnego ustalona jest wg zasady:   pracochłonność laboranta próbkobiorcy  70 zł/godz. x ilość godzin wg  protokołu  pobierania próbek do badań laboratoryjnych (w tym czas przejazdu),  dodatkowo koszty przejazdu samochodu wg formuły 2,80 zł/km x ilość km, zgodnie z danymi wykazanymi w karcie drogowej.  

Uwaga dotycząca badań laboratoryjnych (pozycje o kodzie 06-xx-xx )

W przypadku dużego zakresu zlecenia lub stałej umowy na wykonawstwo badań istnieje możliwość negocjowania cen.

*Do podanych cen netto należy doliczyć stawkę vat, zgodną z obowiązującymi przepisami.

Zakładowy cennik usług - obowiązujący od 17 kwietnia 2024 r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków