Usługi i cennik

Usługi MPWiK Sp. z o.o.

Opłaty związane z działaniami Klienta niezgodnymi z postanowieniami umowy

  • Opłaty związane z działaniami Klienta niezgodnymi z postanowieniami umowy

Usługi związane z przyłączeniem do sieci

  • Usługi związane z przyłączeniem do sieci

Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

  • Usługi eksploatacji seieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • siec2

Usługi związane z obsługą infrastruktury

  • Usługi związane z obsługą infrastruktury

Cennik

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku informuje, że Organ Regulacyjny zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Włocławek.Taryfa zatwierdzona została na okres trzech lat i obowiązuje od 1 lipca 2021roku.

I rok taryfowy (od 1 miesiąca do 12 miesiąca) obejmuje okres od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku

II rok taryfowy (od 13 miesiąca do 24 miesiąca) obejmuje okres od 1 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku

III rok taryfowy (od 25 miesiąca do 36 miesiąca) obejmuje okres od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku

 

 

Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę:

  • Ceny w rozliczeniach za dostarczoną wodę

Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki:

  • Ceny w rozliczeniach za odprowadzone ścieki

1) W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, ceny wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe ceny wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.  

* w rozliczeniach z podmiotami odprowadzającymi ścieki przemysłowe (Grupa 3), w przypadku przekroczenia warunków  wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych   Taryfowe grupy odbiorców w  rozliczeniu za wodę:

Określenie grupy

  • Określenie grupy

Taryfowe grupy odbiorców w rozliczeniu za ścieki:

  • Taryfowe grupy odbiorców w rozliczeniu za ścieki

Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat

  • Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w okresie 3 lat

1. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, opłaty wskazane w zestawieniu ulegną zmianie w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku. W przypadku zmiany stawki podatku, nowe opłaty wchodzą w życie z dniem, w którym uległa zmianie stawka podatku od towarów i usług.

2. Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych ustalono na podstawie dopuszczalnego obciążenia Grupowej Oczyszczalni Ścieków ładunkiem tych zanieczyszczeń. Dopuszczalne wartości stężenia zanieczyszczeń wynoszą: ChZT 1000 mg/l O2,, BZT5 700 mg/ l O2, zawiesiny ogólne 500 mg/l, azot amonowy 100 mg/l, fosfor ogólny 10 mg/l, chlorki 1000 mg/l, siarczany 500 mg/l, substancje ekstrahujące się eterem naftowym 100 mg/l, chrom ogólny 1 mg Cr/l.

3. W przypadku przekroczenia kilku wskaźników jednocześnie, przyjmuje się ten wskaźnik zanieczyszczeń, którego przekroczenie pociąga za sobą najwyższą opłatę.

4. Opłaty za przekroczenie stężenia dowolnego wskaźnika zanieczyszczeń oraz opłaty za przekroczenie dopuszczalnych wartości ph sumują się. są naliczane dodatkowo i stanowią odrębną pozycję na rachunku

Zakładowy cennik usług - obowiązujący od 1 marca 2023 r.

Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego WODY POLSKIE

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków