Inwestycje

MPWiK Sp. z o.o. zmodernizowało Stację Uzdatniania Wody

Najmłodsze z trzech ujęć wody Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i  Kanalizacji  w latach 2021-2023, zlokalizowane na terenie prawobrzeżnej dzielnicy Włocławka, przeszło gruntowny remont.

Włocławskie wodociągi zakończyły modernizację istniejącej od 1993 roku Stacji Uzdatniania Wody „Zawiśle”. Celem inwestycji było zapewnienie bezawaryjnej pracy, efektywne wykorzystanie terenu SUW i usprawnienie procesu uzdatniania wody. 
W ramach modernizacji wysłużony budynek zastąpił nowy, dwukondygnacyjny obiekt, w którym zamontowano nowy układ technologiczny uzdatniania wody. Zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody została wyposażona w filtry ciśnieniowe, sterowane automatycznie, przy wykorzystaniu armatury z napędami pneumatycznymi oraz nowoczesny system zdalnej kontroli i zarządzania. Proces aeracji w odnowionym obiekcie odbywa się przy zastosowaniu nowych mikserów statycznych wraz ze zbiornikami kontaktowymi, które zapewniają odpowiednie parametry mieszania wody z powietrzem. Zastosowana  technologia uzdatniania pozwala na uzyskiwanie bardzo dobrych parametrów jakościowych produkowanej wody.
Restrukturyzacją objęto, również trzy studnie głębinowe, w których wymieniono pompy głębinowe wraz z osprzętem. Powstał, również nowy odwiert studzienny z niezbędną infrastrukturą. W ramach inwestycji wybudowano, także zbiornik retencyjny wód popłucznych, rurociągi wody surowej i wody czystej, przebudowano sieć kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Stacja Uzdatniania Wody „ Zawiśle” została wyposażona w nową komorę wodomierzową, pozwalającą na pomiar przepływu wody do miejskiej sieci wodociągowej. Teren Ujęcia i Stacja Uzdatniania Wody „Zawiśle” objęte są systemem monitoringu wizyjnego oraz nadzorem nad procesem technologicznym za pomocą systemu wizualizacji SCADA.

Wykonawcą inwestycji było konsorcjum firm PGTB Sp. z o.o. (Lider) i HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. (Partner). 
SUW „Zawiśle” w „nowym wydaniu” gwarantuje użytkownikom nieprzerwany strumień zdrowej wody. Realizacja zadania  pozwoliła, również osiągnąć europejskie standardy w zakresie dostępności do wysokiej jakości wody pitnej.

Budynek Stacji Uzdatniania Wody "Zawiśle"

 • SUW zawisle 1 fot. MPWiK

Obiekt przy ul. Skrajnej, budynek krat, biofiltr, przepompownia PMZ

 • Obiekt przy ul. Skrajnej_Budynek krat, biofiltr, przepompownia PMZ

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK zrealizowało kolejny projekt w ramach środków unijnych

W trosce o środowisko naturalne, MPWiK Sp. z o.o. wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę techniczną. Włocławskie wodociągi zakończyły realizację kolejnego projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,1 mln zł brutto (w tym wartość netto - około 67,2 mln zł).  Większość kosztów realizacji projektu objęła inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną,  w tym  rozbudowę, przebudowę i modernizację sieci kanalizacyjnych, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji sieci. Około 25% projektu stanowiły inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę w tym między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych oraz rozbudowę monitoringu wraz z wdrożeniem systemu do modelowania hydraulicznego.

Zrealizowane inwestycje w latach 2015-2022:  

Zadanie nr 1 pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z tłoczniami ścieków w aglomeracji
m. Włocławek" w ulicach: Lisia, Jelonkowa, Żytnia, Żurawia, Słodowska, Noakowskiego, Lisek i Celulozowa”, obejmujące budowę  w wyżej wymienionych ulicach sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 3,6 km , w tym wykonanie czterech nowych tłoczni ścieków.

Zadanie nr 2 pn. „Renowacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek”, objęło zakresem modernizację istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 36,8 km w kilkudziesięciu lokalizacjach na terenie miasta. Celem realizacji zadania było zapewnienie odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów oraz przedłużenie żywotności kanałów, poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją.

Zadanie nr 3 pn. „Modernizacja i przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie
Al. Jana Pawła II”, obejmujące przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Jana Pawła II wraz z modernizacją i rozbudową istniejącej pompowni ścieków przy ul. Skrajnej. Realizacja zadania przyczyniła się do znacznego ograniczenia występujących problemów eksploatacyjnych wynikających z zalegania ścieków, powstawania odorów oraz wydzielania substancji degradujących kolektory sanitarne.

Zadanie nr 4 pn. „Modernizacja przepompowni ścieków wraz z rurociągami tłocznymi w aglomeracji m. Włocławek”, dotyczyło modernizacji  9 istniejących przepompowni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o długości około 1,5 km w ulicach Brzezinowa, Bluszczowa, Łosia, Łabędzia, Żwirowa, Cisowa, Płocka, Bobrownicka i Mielęcińska. W wyniku realizacji inwestycji poprawił się stan techniczny infrastruktury kanalizacyjnej oraz poziom jej bezawaryjności, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Zadanie nr 5 pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów zarządzania i monitorowania infrastrukturą wod.-kan.”, polegało na modernizacji i rozbudowie systemu zarządzania
i monitorowania infrastrukturą wod-kan.", w tym:
a) rozbudowa i aktualizacja oprogramowania GIS,
b) zakup urządzeń GPS służących do zadań geodezyjnych w ramach systemu GIS,
c)  budowa i kalibracja modelu hydraulicznego sieci wodociągowej wraz z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń pomiarowych do kalibracji modelu i monitorowania bieżących odczytów parametrów pracy sieci.

Zadanie nr 6 pn. „Modernizacja i przebudowa magistrali wodociągowych oraz sieci wodociągowych z przyłączami w aglomeracji m. Włocławek”, objęło zakresem modernizację i przebudowę infrastruktury wodociągowej o długości około 6 km w ulicy Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Plac Wolności, Dziewińskiej oraz Wyszyńskiego.

Zadanie nr 7 pn. „Wymiana i przebudowa magistrali wodociągowej w aglomeracji Włocławek pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza”, dotyczyło modernizacji istniejącej magistrali wodociągowej o długości około 0,9 km.

Zadanie nr 8 pn. „Modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami.w aglomeracji m. Włocławek”, obejmujące wykonanie modernizacji, wymiany i  przebudowy sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 8,6 km w następujących ulicach: Świętego Antoniego, Wojska Polskiego, Grodzka, Kilińskiego, Papieżka, Jesionowa, Weselna oraz Reymonta.

Zadanie nr 9 pn. „Zakup i dostawa dwóch samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej oraz urządzenia do inspekcji sieci”, obejmujące dostawę samochodów specjalistycznych oraz urządzenia do inspekcji sieci kanalizacyjnej. Samochody specjalistyczne zapewniają utrzymanie poprawnego funkcjonowania infrastruktury kanalizacyjnej w aglomeracji Włocławek oraz efektywności zarządzania tą infrastrukturą. Dodatkowym elementem służącym zapewnieniu właściwej eksploatacji sieci kanalizacyjnej jest dokonywanie inspekcji przewodów przy użyciu kamery przemysłowej, która stanowi istotny element systemu inspekcji telewizyjnej umożliwiający prawidłowy proces zarządzania siecią kanalizacyjną.

W wyniku realizacji powyższych zadań osiągnięto wiele wymiernych korzyści, zarówno w aspekcie dbałości o środowisko naturalne,  jak i dla mieszkańców Włocławka . Niewątpliwie zwiększyła się dostępność do sieci kanalizacji sanitarnej, a tym samym poprawił się stan sanitarny miasta, szczególnie na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji.

Prace przy renowacji kanału w ul. Wyszynskiego

 • Prace przy renowacji kanału w ul. Wyszynskiego_2

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

Włocławek wyposażony w zmodernizowany system kanalizacyjny

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac przeprowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w ramach środków unijnych w latach 2016-2022 zmodernizowało system kanalizacyjny we Włocławku. Na realizację przedsięwzięcia spółka uzyskała dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Ponad 70% zakresu rzeczowego projektu, stanowiły inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Objęły między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji kanałów.

Włocławskie wodociągi w ramach Projektu POIiŚ wybudowały ok. 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowały 37 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka. Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawiły jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system telewizyjnej inspekcji kanałów.

Realizacja inwestycji w ramach POIiŚ 2014-2020 pozwoliła osiągnąć główny cel przedsięwzięcia, mianowicie lepszą jakość systemu wodno-kanalizacyjnego oraz wyposażenie miejskiej  infrastruktury w zmodernizowany system kanalizacyjny.

roboty, modernizacja, ul. Dziewińska, magistrala wodociągowa

 • poiis

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK modernizuje sieci i magistrale wodociągowe

Włocławskie wodociągi w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizują projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Zakres projektu w ok. 25% stanowią inwestycje dotyczące zaopatrzenia w wodę. Obejmują między innymi modernizację magistral i sieci wodociągowych z przyłączami oraz rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej. Na realizację całego zakresu rzeczowego projektu uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym koszcie całkowitym (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł brutto.

W latach 2016-2021 MPWiK Sp. z o.o  zrealizowało następujące inwestycje dotyczące systemu wodociągowego:

    modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych w ulicach: Leśnej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Dziewińskiej, Wyszyńskiego oraz placu Wolności, jak również pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
    modernizacja i wymiana sieci wodociągowych wraz z wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzkiej, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselnej, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowej i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Swi. Antoniego, 
    rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.
    renowacja sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych na terenie dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe oraz Zazamcze.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych realizowana była metodami bezwykopowymi.

Realizacja powyższych zadań poprawiła stan techniczny przewodów wodociągowych, usprawniła warunki hydrauliczne pracy rurociągów, zwiększyła poziom bezawaryjności oraz ograniczyła straty wody na sieci, co zdecydowanie zmniejszy koszty eksploatacji. Finalizacja inwestycji przyczyniła się do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia miejskiej infrastruktury w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

ul. Spoldzielcza, prace przy renowacji kanału

 • ul. Spoldzielcza_prace przy renowacji kanału1

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

Włocławskie sieci kanalizacyjne jak nowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 realizuje obecnie projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Zakres rzeczowy projektu, poza zadaniami dotyczącymi zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej, obejmuje również inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną w zakresie rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnych, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych oraz systemu do telewizyjnej inspekcji kanałów. Planowany  koszt realizacji przedsięwzięcia wynosi 82,3 mln zł brutto, przy współfinansowaniu ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji w kwocie 42,7 mln zł oraz dofinansowaniu pożyczką z NFOŚiGW w wysokości 10 mln zł.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało ok. 34 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka.

Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

W ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5” włocławskie wodociągi modernizują kanały w ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Dotychczas przeprowadzono renowację 6 km kanałów sanitarnych. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie wyżej wymienionych  ulic, prace modernizacyjne są wykonywane bezwykopowo. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

 Realizacja zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewni poprawę:
• stanu technicznego sieci kanalizacyjnych,
• funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
• stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek,
• poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja przedsięwzięcia w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu projektu jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie aglomeracji m. Włocławek. 

Wymiana magistrali wodociągowej ul. Dziewińska

 • ul. Dziewińska wymiana magistrali wodociągowej

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

W ramach POIiŚ MPWiK inwestuje w infrastrukturę wodociągową

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku, realizuje projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 82,3 mln zł.

Około 25% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz kanalizacji deszczowej, które obejmują modernizację magistral i sieci wodociągowych z przyłączami, renowację sieci kanalizacji deszczowej oraz rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej.

W ramach systemu wodociągowego we Włocławku, w latach 2016-2021 przeprowadzone zostały inwestycje obejmujące:
- modernizację, wymianę i przebudowę 7 km magistral wodociągowych wraz z  przebudową i wymianą armaturyw ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
- modernizację i wymianę 8,5 km sieci wodociągowych z przyłączami wraz z wymianą węzłów zasuw oraz hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
- rozbudowę monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową.
- renowację około 3 km sieci kanalizacji deszczowej w kolektorach piętrowych na terenie dzielnic: Kazimierza Wielkiego, Południe oraz Zazamcze.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych na sieciach wodociągowych rozdzielczych i magistralnych realizowana była metodami bezwykopowymi.

Korzyści dla miasta:
- poprawa stanu technicznego przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów,
- zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci,
- poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej,
- unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową,
- poprawa stanu technicznego i przedłużenie żywotności kanałów deszczowych.

Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Ul. Spółdzielcza, prace przy renowacji kanału

 • ul. Spoldzielcza_prace przy renowacji kanału1

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK buduje i modernizuje sieci kanalizacji sanitarnej

Osiągnięcie europejskich standardów systemu kanalizacyjnego to główny cel projektu realizowanego przez MPWiK we Włocławku: „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Całkowity koszt realizacji Projektu z podatkiem VAT wynosi około 82,3 mln zł z udziałem współfinansowania ze środków Funduszu Spójności w formie dotacji w wysokości około 42,7 mln zł oraz dofinansowaniem ze środków pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie.

Znaczną część zakresu rzeczowego projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi zadania dotyczące rozbudowy, przebudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej, restrukturyzacji przepompowni ścieków, dostawy samochodów specjalistycznych służących do czyszczenia i konserwacji sieci, a także zakupu zestawu do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej.

Budowa, renowacje i nowoczesne technologie

W zakresie inwestycji w infrastrukturę kanalizacyjną włocławskie wodociągi wybudowały 3,6 km sieci w ośmiu ulicach miasta wraz z czterema nowymi tłoczniami ścieków. Ponadto przeprowadzono modernizację 34 km sieci kanalizacji na terenie pięciu dzielnic Włocławka.  Przedsiębiorstwo zmodernizowało, także infrastrukturę kanalizacyjną w rejonie Al. Jana Pawła II oraz przy ul. Skrajnej, w tym przebudowało 2,1 km sieci kanalizacji wraz ze studniami i komorami. Zrestrukturyzowano, również przepompownię ścieków PMZ, a na terenie obiektu przy ul. Skrajnej powstał budynek krat z systemem gospodarki skratkami.                    W zakresie działań projektowych zmodernizowano, także  dziewięć przepompowni ścieków w ul. Łabędziej, Łosiej, Brzezinowej, Bluszczowej, Cisowej, Mielęcińskiej, Żwirowej, Płockiej i Bobrownickiej.

W ramach Projektu POIiŚ Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zainwestowało w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakość wykonywanej pracy. Spółka zakupiła specjalistyczne auta do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej z systemem odzysku wody. Ponadto włocławskie wodociągi zakupiły system do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej z samojezdną kamerą przemysłową, wózkiem jezdnym, windą kablową i jednostką sterująco-archiwizującą, co umożliwia prawidłowe zarządzanie siecią kanalizacyjną, w tym między innymi właściwe przeprowadzenie czynności eksploatacyjnych oraz typowanie kanałów sanitarnych do modernizacji, remontów, napraw oraz doboru odpowiedniej technologii ich modernizacji.
Aktualnie MPWiK SP. z o.o. we Włocławku prowadzi modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 km.

Dotychczas przeprowadzono renowację 4 km kanałów sanitarnych. Obecnie prowadzone są prace związane z czyszczeniem i inspekcją telewizyjną kanałów w ul. Okrzei.  Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych podlega wykonaniu metodą bezwykopową. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Efekt inwestycji

W efekcie wykonanej modernizacji przedłużona została żywotność kanałów poprzez wzmocnienie ich konstrukcji, uszczelnienie i ochronę przed degradacją, z zachowaniem odpowiednich parametrów hydraulicznych i wytrzymałościowych kolektorów. Realizacja powyższych inwestycji poprawiła funkcjonalności systemu kanalizacyjnego, stan techniczny kanałów oraz zwiększyła bezawaryjność, a co za tym idzie zmniejszyła koszty eksploatacji infrastruktury kanalizacyjnej.

Prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjny, ul. Promienna

 • Prace modernizacyjne, auto, system kanalizacyjnyul. Promienna

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną w ramach POIiŚ 2014-2020

Poprawa stanu technicznego sieci kanalizacyjnych, a także wzrost poziomu bezawaryjności, to efekt prac prowadzonych przez MPWiK Sp. z o.o. w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”.

Na realizację przedsięwzięcia przedsiębiorstwo uzyskało dotację ze środków Funduszu Spójności o wartości około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie do 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie 82,3 mln zł brutto.

Około 75% planowanych kosztów realizacji projektu stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenia telewizyjnej inspekcji kanałów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km nowej sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało ok. 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka. Przedsiębiorstwo zainwestowało, również w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. MPWiK Sp. z o.o. zakupiło specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

W ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5” włocławskie wodociągi modernizują kanały sanitarne na długości 6.8 km w następujących ulicach: Zbiegniewskiej, Mechaników, Wieniecka, Dojazdowa, Przyjemna, Żwirowa, Żurawia, Promienna, Toruńska, Topolowa, Piekarska, Przechodnia, Chocimska, Grunwaldzka, Spółdzielcza, POW, Słowackiego, Mickiewicza, Sasankowa, Borówkowa, Związków Zawodowych, Kolska, Mielęcińska, Liściasta, Orla, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Okrzei. Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu w obrębie powyższych  ulic większość prac modernizacyjnych podlega wykonaniu metodą bezwykopową.  Zakończenie realizacji zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Realizacja zadań w zakresie infrastruktury kanalizacyjnej zapewni poprawę:

    stanu technicznego sieci kanalizacyjnych,
     funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
    stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu aglomeracji Włocławek,
    poziomu bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020 przyczyni się do osiągnięcia głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym m.in. do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

 

Wymiana magistrali wodociągowej ul. Dziewińska

 • ul. Dziewinska_wymiana magistrali wodociągowej w 2020 r. v3

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK modernizuje infrastrukturę wodociągową

Włocławskie wodociągi w ramach projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, modernizowały system wodociągowy, w tym magistrale z przyłączami oraz monitoring sieci.

Na realizację całego zakresu rzeczowego projektu, obejmującego zarówno infrastrukturę wodociągową jak i kanalizacyjną, uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności w ramach POIiŚ 2014-2020 w kwocie około 42,7 mln zł oraz dofinansowanie w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie w kwocie 10 mln zł, przy planowanym całkowitym koszcie brutto (z podatkiem VAT) w wysokości 82,3 mln zł (w tym kwota netto około 67,3 mln zł). Około 25% wartości projektu stanowią zadania dotyczące infrastruktury wodociągowej.

W latach 2016-2021 MPWiK Sp. z o.o  zrealizowało następujące inwestycje dotyczące systemu wodociągowego:

    modernizacja, wymiana i przebudowa magistral wodociągowych o długości około 7 km wraz z połączeniami,  przebudową oraz wymianą armatury i węzłów wodociągowych w ulicach: Leśna, Polskiej Organizacji Wojskowej, Plac Wolności, Dziewińska, Wyszyńskiego oraz pod Mostem im. Edwarda Śmigłego-Rydza,
    modernizacja i wymiana sieci wodociągowych z przyłączami i połączeniami o łącznej długości około 8,5 km wraz z  wymianą węzłów zasuw i hydrantów w ulicach: Polskiej Organizacji Wojskowej, Kościuszki, Grodzka, Papieżka, Wojska Polskiego, Weselna, Św. Antoniego, Kilińskiego, Jesionowa i Reymonta. Ponadto, poza zakresem rzeczowym projektu, wymieniona została sieć wodociągowa z przyłączami w ul. Warszawskiej, Chopina, Orlej i Bojańczyka oraz odcinki sieci w ul. Reymonta i Św. Antoniego,
    rozbudowa monitoringu sieci wodociągowej na terenie Włocławka, w tym m.in. wdrożenie systemu do modelowania hydraulicznego oraz zarządzania siecią wodociągową wraz z oprogramowaniem, dostawą i montażem urządzeń pomiarowych oraz sprzętu komputerowego.

Ze względu na gęstość zabudowy i duże natężenie ruchu większość prac modernizacyjnych na sieciach wodociągowych rozdzielczych i magistralnych realizowana była metodami bezwykopowymi, w tym w szczególności metodą „crackingu”, która stosowana jest przy wymianie rurociągu na inny, o tej samej lub nieco większej średnicy.

Korzyści dla miasta:

    lepszy stan techniczny przewodów wodociągowych oraz warunków hydraulicznych pracy rurociągów, co przyczyni się do zoptymalizowania parametrów pracy i funkcjonalności systemu wodociągowego,
    zwiększenie poziomu bezawaryjności oraz ograniczenie strat wody na sieci, co zmniejszy koszty eksploatacji,
    poprawa dostępności dla mieszkańców do wysokiej jakości wody pitnej,
    unowocześnienie systemu zarządzania infrastrukturą wodociągową, poprzez wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej, który stał się narzędziem usprawniającym proces decyzyjny w toku prowadzonych działań eksploatacyjnych i inwestycyjnych.

Zrealizowane inwestycje pozwolą na osiągnięcie głównego celu Projektu w ramach POIiŚ 2014-2020, jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego we Włocławku, w tym w szczególności w zakresie wyposażenia infrastruktury miejskiej w zmodernizowany system wodociągowy, zapewniający dostępność do wysokiej jakości wody pitnej.

Prace dot. renowacji nakalow sanitarnych w ul. Zbiegniewskiej

 • Prace dot. renowacji nakalow sanitarnych w ul. Zbiegniewskiej_1a

Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

MPWiK modernizuje system w ramach POIiŚ 2014-2020

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku w sposób konsekwentny wdraża nowoczesne technologie proekologiczne, rozbudowuje i modernizuje infrastrukturę kanalizacyjną.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 włocławskie wodociągi realizują projekt pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap”. Na realizację przedsięwzięcia uzyskano dotację ze środków Funduszu Spójności oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi około 82,3 mln zł.

75% zakresu rzeczowego projektu, stanowią inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną. Obejmują między innymi; rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej, restrukturyzację przepompowni ścieków, dostawę samochodów specjalistycznych do czyszczenia i konserwacji sieci oraz rozszerzenie telewizyjnej inspekcji kanałów.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wybudowało w ramach Projektu POIiŚ około 3,6 km sieci sanitarnej wraz z czterema tłoczniami ścieków oraz zmodernizowało 31 km systemu kanalizacyjnego na terenie pięciu dzielnic Włocławka. Spółka MPWiK poprawiła, także efektywność infrastruktury kanalizacyjnej w rejonie Al. Jana Pawła II i ulicy Skrajnej, jak również przeprowadziła restrukturyzację dziewięciu przepompowni ścieków z rurociągami tłocznymi w ulicach: Łabędzia, Łosia, Brzezinowa, Bluszczowa, Cisowa, Mielęcińska, Żwirowa, Płocka oraz Bobrownicka.

Przedsiębiorstwo zainwestowało, także w nowoczesne rozwiązania, które zdecydowanie poprawią jakość wykonywanej pracy. Włocławskie wodociągi zakupiły, specjalistyczne auta przystosowane do ciśnieniowego czyszczenia sieci sanitarnej oraz system do telewizyjnej inspekcji kanałów.

Aktualnie MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku prowadzi modernizację sieci kanalizacji sanitarnych wraz z renowacją studni kanalizacyjnych w ramach zadania pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji m. Włocławek – cz. 5”. Łączna długość kanałów sanitarnych przewidzianych do renowacji i przebudowy wynosi około 6,8 k. Dotychczas Spółka w ramach zadania przeprowadziła renowację kanałów sanitarnych o długości 3 km w ulicach: Zbiegniewskiej, Żurawiej, Dojazdowej, Topolowej, Chocimskiej, Mickiewicza, Sasankowej i Mielęcińskiej.  Obecnie kontynuowane są prace instalacyjne na kolejnych odcinkach kanałów sanitarnych w ul. Zbiegniewskiej. Prowadzone, są także prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowo-technicznej, dotyczącej infrastruktury kanalizacyjnej planowanej do modernizacji w II kw. 2022 r. Zakończenie zadania planowane jest w lipcu 2022 r.

Korzyści dla miasta:
• lepszy stan techniczny sieci kanalizacyjnych,
• zwiększenie funkcjonalności systemu oraz efektywności zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną,
• poprawa stanu sanitarnego miasta na terenach dotychczas nieskanalizowanych, wpływając korzystnie na prawidłową pracę systemu odbioru ścieków z terenu Włocławka,
• zwiększenie bezawaryjności, co przyczyni się do zmniejszenia kosztów eksploatacji.

Realizacja powyższych inwestycji w ramach Projektu POIiŚ 2014-2020 pozwoli na osiągnięcie głównego celu przedsięwzięcia jakim jest poprawa jakości systemu wodno-kanalizacyjnego w aglomeracji Włocławek, w tym między innymi do osiągnięcia europejskich standardów w zakresie wyposażenia Włocławka w zmodernizowany system kanalizacyjny.

logo, Fundusze Europejskie, MPWiK, UE Fundusz Spójności

 • Logo aktualne (3)

auto

 • auto, specjalistyczne auto

MPWiK zakupiło kolejne specjalistyczne auto

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku zakończyło realizację zadania pn. „Dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej”, które realizowane było w ramach Projektu pn. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek III etap” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Włocławskie wodociągi cały czas inwestują w nowoczesne rozwiązania, które poprawiają jakoś wykonywanej pracy. Tym razem przedsiębiorstwo zakupiło fabrycznie nowy, wielofunkcyjny samochód specjalistyczny marki KAISER ECO 3.0 na podwoziu trzyosiowym MERCEDES-BENZ ACTROS 2548 L 6X2 z zabudową przystosowaną do ciśnieniowego czyszczenia i konserwacji infrastruktury kanalizacyjnej. Dostawcą samochodu była firma KanRo Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Fastach koło Białegostoku. Wartość dostarczonego pojazdu wyniosła około 2,2 mln zł netto. 

Eksploatowana sieć kanalizacyjna wymaga właściwej obsługi i konserwacji z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, w tym okresowego czyszczenia, a także usuwania metodą hydrodynamiczną zatorów, tłuszczy i osadów. Zakupiony pojazd wyposażony jest w system jednostopniowego odzysku wody o pracy ciągłej z możliwością zasysania nieczystości do zbiornika oraz usuwania metodą hydrodynamiczną zanieczyszczeń i osadów z kanałów, studni oraz przepompowni. Dzięki funkcji „odzyskiwania wody” auto filtruje wysysane ścieki, a odzyskaną w ten sposób wodę wykorzystuje do płukania kanałów. Zastosowanie systemu ciągłego odzysku wody z układem filtrowania umożliwia pracę samochodu przez długi okres bez konieczności uzupełniania wody czystej, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów eksploatacji, w tym m.in. niższego zużycia wody oraz większych oszczędności w spalaniu paliwa, co przekłada się również na mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Zastosowanie systemu odzysku wody minimalizuje koszty przemieszczania się pojazdu, gdyż w samym procesie czyszczenia, zbiornik napełniany jest osadem częściowo odwodnionym, a zawracana woda nie spowoduje konieczności zjazdu do punktu zlewnego w celu opróżnienia zbiornika. Woda do płukania kanalizacji jest uzyskiwana poprzez przefiltrowanie odessanych mediów, gdzie zanieczyszczenia zostają odseparowywane i pozostają w zbiorniku nieczystości, natomiast odzyskana woda jest ponownie zawracana i wykorzystywana do dalszej pracy przy czyszczeniu i płukaniu sieci kanalizacyjnej. Pojazd charakteryzuje się również niską emisją hałasu do środowiska. Zakupione auto do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacji sanitarnej zapewni  funkcjonalność i możliwość pracy w niskich temperaturach oraz bezpieczeństwo pracowników obsługujących pojazd.