Aktualności

Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki?

Podłączenie nieruchomość do sieci wod-kan, to najwygodniejszy sposób na odprowadzanie ścieków i korzystanie z bezpiecznego źródła wody, dzięki temu, nie tylko chronimy środowisko, ale też zmniejszamy koszty odprowadzania nieczystości, podnosimy walory ekologiczne terenu oraz podwyższamy wartość rynkową swojej nieruchomości.

Formalności – krok po kroku

1. Uzyskanie w MPWiK Sp. z o.o. warunków technicznych 

    Składamy do Przedsiębiorstwa  wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci wod-kan. Przedsiębiorstwo ma obowiązek w ciągu 21 dni określić warunki. Do wniosku należy dołączyć podkład mapowy z zaznaczonym projektowanym obiektem.

2.Przygotowanie na podstawie warunków technicznych:

a) dokumentacji technicznej - w przypadku budowy przyłączy wod.-kan. bez zgłoszenia robót budowlanych,

b) projektu budowlanego w przypadku budowy sieci i/lub przyłączy wod.-kan. na podstawie decyzji pozwolenia na budowę lub na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.

    Jeśli mamy już warunki, to możemy zlecić wykonanie projektu budowlanego branżowego przyłącza. Projektant, który projekt wykonuje jest zobowiązany do wrysowania go na mapę terenu do celów projektowych. 

3. Uzgodnienie przygotowanej dokumentacji technicznej lub projektu budowlanego w MPWiK Sp. z o.o. 

• Projekt budowlany na wykonanie sieci powinien być dodatkowo uzgodniony przez Naradę Koordynacyjną. 

4. Uzyskanie w MPWiK Sp. z o.o. zgody na wykonanie sieci lub/i przyłączy. Przed przystąpieniem do wykonania sieci i/lub przyłączy Inwestor zobowiązany jest uzyskać wszelkie pozwolenia, uzgodnienia i opinie, o ile obowiązek ich posiadania wynika z przepisów prawa.

5. Budowa przyłącza:

    Przedstawiciel MPWiK Sp. z o.o. prowadzi bieżącą kontrolę stanu zaawansowania robót, ich zgodności z projektem budowlanym i wydanymi warunkami technicznymi, uczestniczy w wykonywanej przez Wykonawcę próbie szczelności, sprawdza głębokość posadowienia oraz rodzaj obsypki. Na okoliczność wykonanych czynności spisywany jest protokół robót ulegających zakryciu.

6. Przygotowanie dokumentów do odbioru:

a) dla przyłącza wodociągowego: pozytywny wynik bakteriologicznego badania wody, inwentaryzacja powykonawcza, protokół odbudowy nawierzchni, atesty na materiały

b) dla przyłącza kanalizacyjnego: inwentaryzacja powykonawcza, protokół odbudowy nawierzchni, atesty na materiały

7. Odbiór techniczny przyłączy przez MPWiK Sp. z o.o.

8. Podpisanie umowy z MPWiK Sp. z o.o. 

    Projekt budowlany lub dokumentacja techniczna nie jest wymagana, gdy jest już wybudowany odcinek łączący sieci do granicy nieruchomości. Pierwszym krokiem Inwestora przed przystąpieniem do robót jest wystąpienie do MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku o zgodę na wykonanie przyłącza, zgodnie z pkt. 4.

Przyłącz się do sieci!

  • ban