MPWiK sp. z o.o. we Włocławku

Biuletyn Informacji Publicznej strona główna struktura serwisu kontakt
MPWiK sp. z o.o. we Włocławku Archiwa aktualno?ci
- -
-
- Wyszukiwarka
:


:


-

- Jesteś tutaj: Aktualności / Archiwa aktualności /

z dniem 01.01.2009 r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. we Włocławku

zmienia taryfę opłat za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki.

Począwszy od stycznia 2009 roku Przedsiębiorstwo wprowadziło indywidualny numer konta bankowego dla  każdego Klienta,  który jest podawany na fakturach.

Prosimy o wprowadzenie odpowiednich zmian w przelewach i płatnościach elektronicznych.

Zdjęcia ze spotkania Naszych Emerytów z Zarządem w dn. 03.04.2009

Zapraszamy do oglądania

 

Zakończenie modernizacji Grupowej Oczyszczalni Ścieków we Włocławku
Grupowa Oczyszczalnia Ścieków we Włocławku została uruchomiona i przekazana do eksploatacji w 1983 r., liczy sobie zatem 24 lata. Była wówczas pierwszą tak dużą i nowoczesną mechaniczno - biologiczną oczyszczalnią ścieków komunalnych i przemysłowych zlokalizowaną nad Wisłą (zaprojektowana na prawie 60 tys. m3 ścieków na dobę)

 

Projekt ten, współfinansowany przez Unię Europejską, przyczynia się do zmniejszania różnic społecznych i gospodarczych pomiędzy obywatelami Unii.
        Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku kończy realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, który był największą inwestycją w historii Spółki. Koszt inwestycji wyniósł 30,2 mln. euro, przy czym wydatki kwalifikowane wyniosły 27,2 mln. euro, a 17,7 mln. euro pochodziło z Funduszu Spójności, co stanowi 65% wydatków kwalifikowanych inwestycji.
         Fundusz Spójności współfinansuje projekty w dziedzinie środowiska naturalnego oraz infrastruktury transportu. Fundusz przyczynia się zarówno do realizacji celów europejskiej polityki transportowej,  ekologicznej jak i celów polityki spójności, której efektem jest zmniejszanie się dysproporcji ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi państwami. Takie rozumienie interwencji wspólnotowej w tym obszarze odzwierciedla też filozofię trwałego i zrównoważonego rozwoju, w szczególności zwiększanie produktywności i konkurencyjności gospodarki głównie poprzez rozwój infrastruktury transportowej, lecz zarazem nie kosztem środowiska i jego zasobów, a przez to - kosztem przyszłych pokoleń.

Projekt „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” obejmował 3 zadania:

  1. „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków” – zadanie zostało zakończone w sierpniu 2007 r. W wyniku tego zadania włocławska oczyszczalnia została gruntownie zmodernizowana oraz znacznie rozbudowana, m.in. o komory fermentacyjne wraz z instalacją biogazu. Warto podkreślić, że spełniony został główny cel zadania, a mianowicie znacznie zredukowany został ładunek zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych do rzeki Wisły.
  2. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami” – dzięki temu zadaniu miasto Włocławek w 4 dzielnicach zyskało ok. 27,8 km nowej oraz 2,8 km wyremontowanej sieci kanalizacyjnej. Ponadto ogółem wybudowano i wyremontowano 5,6 km przyłączy kanalizacyjnych.   W ramach tego zadania powstało również 15 przepompowni ścieków i zmodernizowano 1 przepompownię. W celu zapewnienia transferu ścieków z dzielnicy Zawiśle do oczyszczalni położonej na lewym brzegu Wisły wybudowano system zbiorczy kanalizacji ciśnieniowej, który składa się z rurociągu umieszczonego pod dnem rzeki Wisły metodą przewiertu sterowanego. W wyniku przeprowadzonych robót ścieki nieoczyszczone z  dzielnicy Stare Miasto, które dotychczas zanieczyszczały rzekę Wisłę, skierowane zostały do miejskiej sieci kanalizacyjnej, do której również będą mogli podłączyć się mieszkańcy dzielnicy Michelin – Mielęcin, korzystający dotychczas z szamb. 
  3. „Obróbka i utylizacja osadów ściekowych” – w ramach tego kontraktu wybudowana została suszarnia, w której osady ściekowe będą suszone do zawartości 90% suchej masy, aby w końcowym etapie utylizacji mogły być współspalane w piecach pobliskiej cementowni.

 

Obecnie trwa procedura odbiorowa zakończonych robót, w miesiącu październiku w MPWiK planuje się uroczyste zakończenie Projektu.
  • autor: Mariusz Marciniak, data: 2008.09.10
Zakończenie realizacji Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku” Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku kończy realizację Projektu „Oczyszczanie ścieków we Włocławku”, który był największą inwestycją w historii Spółki. Koszt inwestycji wyniósł 30,2 mln. euro, przy czym wydatki kwalifikowane wyniosły 27,2 mln. euro, a 17,7 mln. euro pochodziło z Funduszu Spójności, co stanowi 65% wydatków kwalifikowanych inwestycji.

10.09.2008

Taryfa za 2012 rok

Zakładowy cennik usług obowiązujący od dnia 18 września 2012 r.
  • data: 2012.09.20

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. przypomina Odbiorcom usług, że rozliczanie podliczników ogrodowych mierzących ilość bezpowrotnie zużytej wody na utrzymanie terenów zielonych i ogródków przydomowych rozpoczyna się od 15 kwietnia i trwa do 15 września.

Rozliczeniu podlegają jedynie wodomierze posiadające ważną cechę legalizacyjną. W przypadku pytań dotyczących wymiany legalizacyjnej wodomierza ogrodowego prosimy o kontakt z Działem Eksploatacji Sieci pod nr telefonu 54 - 230 18 34.

  • data: 2011.04.05

KOMUNIKAT

 

MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku wzywa wszystkie osoby, które nielegalnie pobierają wodę oraz odprowadzają ścieki, tj. bez wnoszenia do MPWiK Sp. z o.o. opłat z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków o zgłoszenie się do dnia 31 maja 2017r. celem zalegalizowania istniejącego stanu bez sankcji karnych.

Po tym terminie stwierdzenie nielegalnego poboru spowoduje zastosowanie sankcji karnych przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.z 2015 Nr 139 j.t.)

Zgłoszenia należy dokonać w Dziale Sprzedaży i Rozliczeń MPWiK Sp. z o.o. we Włocławku przy ul. Toruńskiej 146, osobiście lub telefonicznie pod numerami :

(54) 230 18 02 lub (54) 230 18 06

 

Informacje kontaktowe

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. we Włocławku

ul. Toruńska 146, 87-800 Włocławek
sekretariat@mpwik.wloclawek.pl
tel. +48 54 23-01-700

Pogotowie Wod.-Kan. 994

Copyright © MPWiK Włocławek
All rights reserved
powered by netadmin 7.00
Licznik odwiedzin: 2793